Vår politik

Grunden i Miljöpartiets politik är tre solidariteter:

 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor
 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

 


Vill du veta mer om MP Ydres politik?

Klicka här för att se MP Ydres valfolder 2014 i sin helhet. (Visas som PDF.)

Nu är vi klara även med vårt valprogram inför valet i höst. Programmet finns att läsa nedan, man kan också klicka här för att se det som PDF.


 

Kommunalt program för Miljöpartiet de gröna i Ydre

 2014

 

Vår politik baseras på tre solidariteter:

 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor
 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

 

Ydre

Ydre kommun eller härad har funnits mycket länge. Förutsättningarna för oss medborgare att leva ett gott och självständigt liv är stora. Miljöpartiet i Ydre har visionen att Ydre förblir en egen kommun där medborgarna uppmuntras till egna initiativ i sin vardag och där vi kan njuta av en vacker och frisk natur samt levande samhällen med goda sociala nätverk. I vår vision ingår goda kontakter nationellt och internationellt och en välkomnande attityd till nyinflyttade.

 

Demokrati

Miljöpartiet tror på demokratiska idéer och en öppen diskussion och dialog mellan politiker och medborgare. Därför har vi en policy för hur vi agerar som politiker.

 • Vi är tydliga med vad vi vill inför ett val, så att medborgarna vet vad de röstar på och sedan är vi pådrivande så att fattade beslut genomförs.
 • Vi lyssnar på väljarna och är lyhörda för ydrebornas åsikter.
 • Vi är tillgängliga och diskuterar med ydreborna.
 • Vi respekterar andras åsikter och har en vänlig attityd mot meningsmotståndare.
 • Vi fattar beslut som är förankrade hos dem som är berörda.
 • Vi vill att varje beslut i kommunen tas med Barnets bästa för ögonen i enlighet med FN:s Barnkonvention.

Demokratiska frågor som är viktiga för Mp-Ydre

 • Vi värnar offentlighetsprincipen och tycker att det är viktigt att medborgarna och media vet vad som händer i kommunhuset.
 • Vi är för kommunala folkomröstningar som en del av en utvecklad demokrati.
 • Vi vill utvärdera och utveckla den politiska organisationen.
 • Vi vill fortlöpande utvärdera den kommunala organisationen för att göra den mer effektiv så att kommunmedborgarna får ut mesta möjliga av sina skattepengar.
 • Vi är noggranna i tillsättandet av tjänstemän.

 

Hela Ydre ska leva

Miljöpartiet ser engagemanget, kunskapen och kraften i våra bygder som en överlevnadsfråga för Ydre kommun. Levande och aktiva samhällen i hela kommunen borgar för en positiv utveckling där familjer stannar kvar eller väljer att flytta till kommunen.

 • Vi vill skapa en samhörighet mellan alla medborgare i Ydre.
 • Vi vill arbeta för goda kommunikationer.
 • Vi vill återinföra goda bussförbindelser med Eksjö och Kisa och värna de goda förbindelserna till Tranås
 • Vi vill att tele- och IT-kommunikationerna håller god standard.
 • Vi vill bygga en politik som på olika sätt uppmuntrar självständighet och tar vara på engagemanget, kunskapen och kraften som finns i Ydre.
 • Vi vill ha en tuff och djärv attityd när det gäller marknadsföring av kommunen.
 • Vi vill stötta initiativ som lokal energiförsörjning eller andra samverkansprojekt.
 • Vi vill arbeta för att de minsta skolbarnen ska erbjudas skolgång i sitt närmaste samhälle.
 • Vi vill fördela föreningsstödet så att det gynnar engagemanget i bygderna.
 • Vi vill underlätta processen med fina tomter för byggnation.
 • Vi vill uppmuntra och underlätta ekologiskt boende.

 

Kultur och fritid

Ydre kommun har ett rikt kulturliv som är viktigt att värna om särskilt i bistra tider.

Miljöpartiet ser ett rikt kulturliv med konst, musik och teater, som en av nyckelfrågorna när det gäller Ydres attraktionskraft för nya invånare. Vi vill att barn och ungdomskultur ska prioriteras.

 • Vi vill stödja Lyan och Ydre kulturcentrum med bion och Riskteatern
 • Vi vill värna och utveckla Kulturskolan i Ydre
 • Vi vill stödja idrott och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar.
 • Vi vill uppmuntra olika samverkansprojekt för att finansiera kultur- och fritidssatsningar.
 • Vi vill att det rika kulturlivet blir något som Ydre kan profilera sig med.
 • Vi anser att sommarsimskolan ska vara ett viktigt komplement till simundervisningen i skolan.

 

Näringsliv

Varje enskilt företag i Ydre kommun är viktigt. Mp-Ydre vill underlätta för egna företagare som är etablerade på andra orter att utgå med sin verksamhet från Ydre.

 • Vi vill se över de kommunala upphandlingsreglerna. Vi vill införa ett miljökriterium för att minska onödiga transporter.
 • Vi vill se över och rensa bort onödig byråkrati.
 • Vi vill se över tele- och IT-kommunikationerna i kommunen.
 • Vi vill främja samverkansprojekt när det gäller turism så väl som lantbruk, hantverk och industri, service och handel.
 • Vi ser positivt på alternativa ägarformer när det gäller utbildning och omsorg.
 • Vi tycker att Ydre kommun ska ha en näringslivsservice som bygger på den enskilde företagaren eller lantbrukarens behov och önskemål
 • Vi vill särskilt stödja nya företagare.

 

Förskola och skola

God undervisning är en rättighet för barnen och något som ökar viljan att bosätta sig i vår kommun. Vi vill att föräldrar ska ha inflytande när det gäller deras barns skolgång och vi tror på förskola och skola nära hemmet för de små barnen. Detta för att barnen ska känna trygghet och slippa långa dagliga resor.

 • Vi vill med hjälp av organisationen, lagom stora grupper och personalens kompetens se till att skolan i Ydre håller högsta kvalitet.
 • Vi vill samordna verksamheter för största möjliga effektivitet.
 • Vi vill ha en effektiv och kompetent skolledning.
 • Vi vill ta tillvara personalens kunnande genom att ge dem ett reellt inflytande.
 • Vi vill värna en barnomsorgsorganisation som finns i kommunen samhällen.
 • Vi vill att alla elever ska ha likvärdiga utbildningsvillkor oavsett var i kommunen man bor.

 

Omsorg

Omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning måste bygga på en dialog mellan kommunen och individen. Vi vill arbeta för samordning och effektivisering av verksamheten, så långt som möjligt, utan att tumma på välfärden, men samtidigt vara lyhörda för den enskildes önskemål.

 • Vi vill ha ett personligt bemötande och samarbete för att lösa varje enskilt fall på bästa sätt.
 • Vi vill att småskaliga äldreboenden skapas i samhällena om önskemål och efterfrågan finns.
 • Vi vill att kommunen som arbetsgivare tar till vara det kunnande personalen har både i det dagliga arbetet men också i förändringsarbete.
 • Vi vill i första hand spara på lednings- och administrativa funktioner när de ekonomiska förutsättningarna minskar.
 • Vi är positiva till alternativa former, så som personal- eller anhörig-kooperativ.
 • Vi vill fortsätta att utveckla verksamheten för flyktingar och ensamkommande barn.

 

Ekonomi

Miljöpartiet de Gröna strävar efter ett hållbart samhälle och det gäller såväl ekologi som ekonomi. Ydres kommunala ekonomi måste anpassas efter Ydres särskilda förutsättningar. Genom att minska byråkratin och ge samhällena större självbestämmande och självförvaltning vill vi omfördela i budgeten till skola och omsorgs fördel.

Kommunen ska ha ett långsiktigt tänkande i sina investeringar och endast låna till projekt som är av värde för kommunmedborgarna.

Större investeringar ska remissbehandlas eller diskuteras inför allmänna val så att medborgarna har möjlighet att uttrycka sina åsikter vilket vi menar möjliggör förbättringar.

 • Vi anser att den kommunala organisationen måste få en kraftig översyn för att nå bästa effektivisering.
 • Vi vill utveckla de finansiella målen så att de blir mätbara och lättare att förstå.
 • Vi är för ett ökat självbestämmande och självförvaltning i samhällena.
 • Vi vill ha samverkan mellan kommunala verksamheter för ökad effektivisering.
 • Vi vill satsa på särskilda lösningar när det gäller effektivisering som passar för den lilla kommunen.
 • Vi är positiva till en utförsäljning av Ydrebostäders fastigheter.
 • Vi är positiva till samarbete med andra kommuner för att få en effektiv organisation.

 

Miljö

Ydre kommun erbjuder en god miljö till sina medborgare, en miljö som även innebär hög livskvalitet för oss boende. Miljöpartiet vill värna Ydres goda miljö och öka möjligheterna för medborgarna att leva ett miljövänligt liv.

 • Vi vill att Ydre kommun ska verka för ett hållbart samhälle.
 • Vi vill att kommunen ser över möjligheterna att upphandla mat till skola och äldreomsorg lokalt. Vi vill även att man ska undersöka möjligheterna att köpa in ekologiska råvaror.
 • Vi ser gärna att mer mat lagas från grunden nära konsumenten.
 • Vi vill öka incitamenten för vindkraftsutbyggnad.
 • Vi vill underlätta för boende att investera i solvärme samt annan förnyelsebar uppvärmning och elproduktion.
 • Vi vill förbättra de allmänna kommunikationerna.
 • Vi vill främja lokal produktion av mat och drivmedel.
 • Vi vill främja återvinning.
 • Vi vill se över olika alternativ för sopsortering.
 • Vi vill att kommunens fordon ska kunna använda förnyelsebara drivmedel.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s